مطالعه رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۴۵ KB

نویسنده :  دکتر حسین فخاری ، سحر هدایت تبار

منبع فایل : نهمین همایش سراسری حسابداری ایران

رمز فایل : www.accfile.com

سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سودمند اقتصادی، نیازمند اطلاعات قابل اتکایی هستند. برای تحصیل چنین ویژگی، کیفیت سود از اهمیت بالایی برخوردار است. علی رغم این مهم به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذی نفعان بر طبق تئوری نمایندگی انتظار داریم که مدیران به دست کاری سود اقدام نمایند. بنابراین کیفیت افشا یکی از مفاهیمی است که میتواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمک کند و اثر تضاد منافع را کاهش دهد و نهایتا موجب افزایش ارزش شرکت شوند. هم از طریق افزایش کیفیت افشا و هم کاهش مدیریت سود. به همین دلیل مطالعه در خصوص رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود می تواند موضوعی قابل مطالعه و بررسی باشد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون داده های ادغام شده است که در آن ازاطلاعات ۱۲۵ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال های ۸۳-۸۶استفاده شده است.
کیفیت افشا از طریق چک لیست افشا که بر اساس نظر خبرگان وزن دهی شده است، محاسبه شده و ارتباط آن با حجم اقلام تعهدی غیرعادی به عنوان شاخص مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ارتباط منفی بین کیفیت افشا و مدیریت سود وجود دارد. اگر چه میزان این ارتباط پایین است و بیانگر تببین بسیار ضعیف متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی دیگر اس ت. یافته های این تحقیق می تواند برای استانداردگذاران حسابداری و حسابرسان از جهت الزامات افشا و سرمایه گذاران و نهادهای مالی از جهت کیفیت سرمایه گذاری مفید باشد.

لینک دانلود : مطالعه رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

یکی ازمنابع لاتین استفاده شده در این مقاله :

File Size: 185 KB

Author: Stephen Brown

Download:  How Disclosure Quality Affects the Long-run Level of Information Asymmetry


Related posts:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  2. بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظر بگذارید