بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : Pdf

حجم فایل :  ۳۳۳ KB

نویسنده :  دکتر اسفندیار ملکیان ، مجتبی عدیلی ، سید جواد ابراهیمیان ، رجب امیرپورملا

منبع فایل : نهمین همایش سراسری حسابداری ایران

رمز فایل : www.accfile.com

در این تحقیق رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در واقع تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا افزایش کیفیت افشا موجب کاهش هزینه سرمایه می گردد؟ جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد ۱۰۳ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره ی زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. برای اندازه گیری کیفیت افشا از امتیازهای سالیانه کیفیت افشای شرکتی که برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردیده، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد. در واقع با افزایش کیفیت افشا، تلاش سرمایه گذاران برای دسترسی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام و هزینه معاملات کاهش یافته و تقاضا برای سهام شرکت افزایش می یابد که این موضوع کاهش هزینه سرمایه شرکت را به دنبال خواهد داشت.

لینک دانلود : بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران

یکی ازمنابع لاتین استفاده شده در این مقاله :

File Size: 400 KB

Author:Stephen Brown

Download:   How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry

Related posts:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  2. رابطه ویژگیهای شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو ، شیوه تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظر بگذارید